O projekcie

Planowany okres realizacji projektu od 01.11.2020r. do 31.05.2022r.

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 80 osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na obszarach – w gminach poniżej progu defaworyzacji znajdujących się w powiecie kozienickim, lipskim, przysuskim, szydłowieckim, radomskim i zapobiegnięcie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa tych osób w okresie do 31.05.2022 r..

Planowany efekt:

 • Nabycie wiedzy na temat zasobów, potencjału predyspozycji i potrzeb przez 80 osób (50K)
 • Nabycie kwalifikacji zawodowych przez min 68 osób (43K)
 • Nabycie doświadczenia praktycznego w wykonywaniu zawodu przez min 63 osoby  (39 K)
 • Nabycie lub podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych przez min 72 osoby (45K)

Wartość projektu:  1 039 423,44 zł
Wkład Funduszy Europejskich:  831 538,75 zł

Kto może wziąć udział w projekcie?

 • osoby wykluczone i zagrożone wykluczeniem społecznym zamieszkujące  na obszarach – w gminach poniżej progu defaworyzacji w powiecie kozienickim, lipskim, przysuskim, szydłowieckim i radomskim ( 80 osób), w tym:
  • osoby bezrobotne;
  • bierne zawodowo;
  • osoby niepełnosprawne (2 osoby);
  • osoby korzystające z PO PŻ 2014-2020.

Uczestnikiem projektu może być osoba, która nie korzystała i nie korzysta ze wsparcia oferowanego w projektach pozakonkursowych wyłonionych w naborze RPMA.09.01.00-IP.01-14-079/19.

Preferowane  do objęcia  wsparciem są osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywieniowa 2014-2020.

Projekt swoim zakresem obejmuje:

 1. Przeprowadzenie wywiadu z psychologiem (80 osób)
 2. Diagnoza sytuacji zawodowej (Indywidualne spotkanie z doradcą) (80 osób)
 3. Sporządzenie programu określającego ścieżki reintegracji (80 osób)
 4. Praca socjalna (80 osób)
 5. Warsztaty rozwoju osobistego (80 osób)
 6. Szkolenie zawodowe (80 osób)
 7. Staż (70 osób)
 8. Wsparcie Job Coacha (80 osób)

*Powyższe formy wsparcia są przyznawane Uczestnikom projektu, zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie.

Zapewniamy:

 • stypendium stażowe
 • stypendium szkoleniowe
 • zwrot kosztów dojazdu w przypadku realizacji usług poza miejscem zamieszania Uczestnika
 • zwrot kosztów opieki nad osoba zależną/ dzieckiem do lat 7
 •  asystenta osoby niepełnosprawnej
 •  egzamin po szkoleniu zawodowym
 • materiały szkoleniowe
 • catering podczas zajęć grupowych